Radeito

Användarvillkor

Senast uppdaterad 230219

1. Allmänt om användandet av Appen

1.1 Läs noga igenom dessa användarvillkor (“Avtalet”) innan du använder Radeito AB:s (”Radeito”, org. nr. 559359-8781) mobilapplikation (”Appen”) och Tjänsten enligt nedan definition.

1.2 För att använda Appen och Tjänsten (enligt definition nedan) krävs att du godkänt och signerat detta Avtal med e-legitimation (BankID), likväl som du måste skapa en inloggning/konto som du loggar in med genom e-legitimering. Genom e-signering i Appen godkänner du detta Avtal. Du förbinder dig vidare att hålla dig uppdaterad om innehållet i Avtalet för all användning av Radeitos App.

1.3 Som användare (ibland ”du” eller ”kunden”) av Appen ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du är ansvarig för all din egen aktivitet i samband med Appen och du ska följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar samt alla applicerbara regleringsbestämmelser.

1.4 För att använda Appen och Tjänsten måste du vara behörig att ingå avtal. Du måste dessutom ha en smartphone/surfplatta med internetuppkoppling.

1.5 Detta Avtal gäller mellan dig och Radeito vid användning av Appen och Tjänsten. Parterna till detta Avtal, dvs. Radeito och du som användare, förtydligar följande i förhållande till Apple Inc. (”Apple”) och Google Inc. (”Google”): Apple och Google ansvarar inte för Radeitos App och dess innehåll.

1.6 Genom att acceptera detta avtal godkänner du att Radeito med anledning av detta användaravtal och Tjänster i Appen, kommunicerar med dig via e-post och SMS ifall att du uppgivit dessa.

1.6 Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Radeitos personuppgiftspolicy (LÄNK).

2. Tjänsten

2.1 Radeito agerar som en förmedlare mellan dig och bilverkstäderna. När du bokar en tjänst hos en bilverkstad i Appen ingår du således inget avtal med Radeito utan enbart med den specifika bilverkstaden.

2.2 Vid bokning ingår du avtal direkt med den specifika bilverkstaden enligt de övriga villkor, utöver detta Avtal, som bilverkstaden uppgett vid bokningen. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver dessa allmänna villkor och utgör inget alternativ till dem. Radeito tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

2.3 Då avtal är ingått mellan dig och den specifika bilverkstaden ska alla frågor och reklamationer relaterad till detta kommuniceras direkt med den specifika bilverkstaden.

2.4 Radeito erbjuder således enbart, gentemot användaren av Appen,
(i) bokning, och
(ii) betalning.

Ovan kallat (”Tjänsten”).

2.5 Tjänsten tillhandahålls genom Appen.

2.6 Eventuell betalning av bokad tjänst hos den specifika bilverkstaden hanteras av Stripe på uppdrag av den specifika bilverkstaden. Kunden förstår att Radeito inte på något sätt är en del i avtalsförhållandet mellan Kunden och verkstaden.

2.7 Avbokning kan ske fram till två (2) timmar innan start för den tjänsten du beställt, annars har den specifika bilverkstaden rätt att debitera dig fullt belopp.

2.8 Eftersom bokningen avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”, se vidare i kapitel 2, 1 och 11 §§ i samma lag, vid bokning hos Radeito. Avbokning kan dock alltid ske enligt 2.7.

3. Radeitos ansvar och rättigheter avseende Appen och Tjänsten

3.1 Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten tillhör Radeito och/eller Radeito licensgivare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats kunden enligt Avtalet är förbehållna Radeito.

3.2 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Radeito kan dock inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri vid alla tider. Vid planerade avbrott kommer Radeito i möjligaste mån informera användaren om det.

3.3 Radeito förbehåller sig rätten att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Radeitos möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

3.4 Appen tillhandahålls ”som den är” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti.

3.5 Radeito har rätt att säga upp Avtalet och/eller tillfälligt stänga av kunden vid misstanke om missbruk eller om kunden underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Du förbinder dig således att alltid följa gällande lagar, regler och beslut vid användandet av Appen.

3.6 I de tjänster Radeito erbjuder genom Appen kan integrationer ingå med andra applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar din användning av dessa applikationer.

3.7 Radeito garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om du har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är dina rättigheter begränsade till att avinstallera Appen.

3.8 Inga råd och ingen information som du fått från Radeito, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för Radeito i detta avseende.

4. Användarens ansvar och rättigheter

4.1 När du accepterar detta Avtal och övriga instruktioner som Radeito från tid till annan anvisar får du en rätt att nyttja den programvara som Appen består av. Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen licensieras med andra ord, och säljs inte, till dig.

4.2 Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran.

4.3 Avtalet medför därför inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till kunden. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av Radeito och det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra Radeito eller tredje part. Detta Avtal ger ingen rätt att använda sådant material.

4.4 Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

4.5 Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller om du inhämtat Radeitos föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

4.6 Du är införstådd med och accepterar att Radeito från tid till annan kan ge ut uppdaterade versioner av Appen, och att Radeito kan genomföra automatiska elektroniska uppdateringar av den version av Appen som du använder. Du samtycker till alla sådana automatiska uppdateringar i din mobila enhet och att detta Avtal gäller även för sådana uppdateringar.

4.7 Du förstår att användandet av Appen och Tjänsten är personligt, att dina kontouppgifter ska hållas hemliga och inte delas med andra. Misstänker du att någon använder ditt konto ska du kontakta kundtjänst support@radeito.se.

5. Avtalstid

5.1 Detta Avtal gäller tillsvidare.

5.2 Radeito äger rätt att ändra villkoren i Avtalet för Tjänsten och Appen. Sådan ändring träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Appen.

5.3 För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Tjänsten och Appen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appen från samtliga enheter.

5.4 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Radeito tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge annat inte föreskrivs.

6. Tvist

6.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta Avtal. Eventuella tvister som uppstår med anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk domstol.

6.2 Radeito är under inga omständigheter ansvarig för förlust eller skada av något slag som är direkt eller indirekt relaterade till:

(i) Din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten inklusive Appen,

(ii) Din förlust av innehåll eller

(iii) Alla åtgärder som sker i strid med dessa Avtal.

6.3 I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar Radeito inte gentemot kunden eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor, Appen eller Tjänsten.

6.4 Kunden ska att ersätta och hålla Radeito (och dess anställda, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) fria från alla krav, inklusive juridiska kostnader, som gjorts av en tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot detta Avtal, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

6.5 Radeito är inte ansvariga gentemot kunden för några tredjepartskrav som riktas mot kunden. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot kunden i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida femtiotusen (50 000) SEK.

6.6 Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig, ska resterande del av avtalet anses giltigt.

7. Kontaktuppgifter

Radeito AB
559359-8781
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö