Radeito

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 23-02-21

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till den svenska bolaget Radeito AB (”Radeito” eller ”Bolaget”). Radeito vill med denna integritetspolicy visa hur Bolaget säkerställer att, när du kontaktar oss, använder vår app (“Appen”) eller nyttjar våra tjänster enligt nedan, dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”). Radeito värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Bolaget tar därför din integritet på högsta allvar.

I denna integritetspolicy avser ”personuppgifter” personligt identifierbar information som specifikt identifierar eller kan identifiera dig som individ.

I de fall du inte väljer att dela personuppgifter med oss kan vissa tjänster bli begränsade eller ej kunna erhållas alls.

I denna integritetspolicy:

 1. 1. ALLMÄNT
 2. 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
 3. 3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
 4. 4. LAGRINGSTID
 5. 5. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. 6. DINA RÄTTIGHETER

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur Radeito behandlar, lagrar och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster enligt nedan. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Bolaget.

Radeito kan från tid till annan ändra denna integritetspolicy som svar på ändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga skäl och utveckling. Om så sker, kommer Bolaget att publicera den justerade integritetspolicyn på Appen med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi ​​gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i denna integritetspolicy och, beroende på de specifika ändringarna, kan vi ge dig ytterligare meddelandet om detta.

Vi uppmanar dig att du håller dig uppdaterad om ändringar.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Det svenskregistrerade bolaget Radeito AB, org.nr. 559359-8781, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har frågor om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du enklast Bolaget via e-post på support@radeito.se.

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

Radeitos policy innebär att Radeito sparar och behandlar så få av dina uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kan Radeito komma att samla in från dig eller tredje part när du använder Appen.

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • IP-adress och viss annan teknisk data när du använder Appen
 • Företagsnamn
 • Registreringsnummer till bilen och viss bilinfo som märke, modell, mätarställning och antalet ägare
 • Adress
 • Betalinformation såsom kontonummer
 • E-post
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Övrig information du lämnar till Bolaget

När du använder Appen som konsument

När du skapar ett konto i Appen samlar Bolaget, via BankID, in ditt personnummer samt ditt för- och efternamn. Bolaget samlar vidare in ditt telefonnummer och din e-postadress, din bils registreringsnummer och viss ytterligare information om bilen från öppna källor; exempelvis bilinfo som märke, modell, mätarställning och antalet ägare. Anledningen till dessa insamlingar är att kunna uppfylla avtalet med dig om att förmedla tjänsten samt administrera din betalning till verkstaden.

När du använder Appen samlar Bolaget automatiskt in viss information från dig och/eller din enhet (vilket kan anses vara personlig information enligt tillämpliga dataskyddslagar) såsom IP-adress eller interaktion på Appen. Detta gör Bolaget med den rättsliga grunden berättigat intresse där Bolaget har ett tungt vägande intresse av syftet att kunna ha möjlighet att felsöka och vidta tekniska åtgärder och utveckla om så skulle behövas eller önskas, vilket väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter.

Om du samtyckt till det samlar Bolaget in din positionsdata när du använder Appen, detta för att kunna visa de verkstäder som ligger närmast dig och görs med den rättsliga grunden samtycke.

När du använder Appen som verkstad

När du är inloggad i Appen som verkstad, antingen som administratör eller, om du arbetar på en ansluten verkstad, blir tillagd av en administratör på din arbetsplats, samlar Bolaget in ditt personnummer samt ditt för- och efternamn. Bolaget samlar vidare in ditt telefonnummer och din e-postadress, även in ditt bolags organisationsnummer, företagsnamn, faktureringsinformation och adress. Detta är för att kunna uppfylla avtalet med dig om exempelvis förmedling av förfrågningar och för att kunna fakturera.

När du är inloggad i Appen som verkstad, antingen som administratör eller, om du arbetar på en ansluten verkstad, blir tillagd av en administratör på din arbetsplats, samlar Bolaget in ditt personnummer samt ditt för- och efternamn. Bolaget samlar vidare in ditt telefonnummer och din e-postadress, även in ditt bolags organisationsnummer, företagsnamn, faktureringsinformation och adress. Detta är för att kunna uppfylla avtalet med dig om exempelvis förmedling av förfrågningar och för att kunna fakturera.

När du använder Appen samlar Bolaget automatiskt in viss information från dig och/eller din enhet (vilket kan anses vara personlig information enligt tillämpliga dataskyddslagar) såsom IP-adress eller interaktion på Appen. Detta gör Bolaget med den rättsliga grunden berättigat intresse där Bolaget har ett tungt vägande intresse av syftet att kunna ha möjlighet att felsöka och vidta tekniska åtgärder och utveckla om så skulle behövas eller önskas, vilket väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter.

När du kontaktar Radeito

Om du lämnar dina personuppgifter när du kontaktar oss behandlar vi detta för att kunna svara på din fråga och i förekommande fall upprätthålla en kontakt. Det rör sig först och främst om ditt namn och kontaktuppgifter, men även övrig information du ger till oss.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning där Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna administrera sina relationer och uppdragsförfrågningar, svara på frågor och upprätthålla affärs- och kundkontakter.

3.5 Radeito har rätt att säga upp Avtalet och/eller tillfälligt stänga av kunden vid misstanke om missbruk eller om kunden underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Du förbinder dig således att alltid följa gällande lagar, regler och beslut vid användandet av Appen.

När du ansöker om jobb hos oss

Om du söker jobb hos oss behandlar vi ditt namn, personnummer, CV (inkluderat information som återfinns häri), e-mailadress, samt telefonnummer. Syftet med detta är att kunna bedöma om du matchar våra kompetenskrav och för att genomföra rekryteringen, samt att därefter kontakta dig med anledning av detta. Den lagliga grunden är således berättigat intresse där vi har ett tungt intresse av att kunna genomföra rekryteringar.

4. LAGRINGSTID

Radeito lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in eller så länge företaget är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

När du använder Appen

Tekniska uppgifter som behandlas i samband med att du använder Appen lagras i fjorton (14) dagar. Uppgifter som personnummer, för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer eller, om du företräder ett bolag, information om företaget, sparas så länge du har ett konto hos oss eller som längst två (2) år efter att du senast var aktiv.

Information om dina bokningar sparas i ett (1) år efter bokningen skett.

Din positionsdata raderas så snart du stänger ner Appen och sparas inte därefter.

När du kontaktar Radeito

Uppgifter som behandlas i samband med att du kontaktar oss lagras så länge du har ett pågående ärende hos oss och under tiden det kräver uppföljning, dock längst tre (3) år.

När du ansöker om jobb hos oss

Uppgifter som behandlas i samband med att du ansöker om jobb hos er behandlas under hela rekryteringsprocessen och därefter under två (2) år för att kunna hantera ärendet i de fall frågan om diskrimineringslagen uppstår.

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, eller i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna raderas sedan.

5.4 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Radeito tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge annat inte föreskrivs.

5. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Generellt

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Bolaget vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter på frivillig basis och det handlar inte om att sälja dina personuppgifter till tredje part. Radeito kan dock dela personlig information med tredje part i de fall du har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering, som att tredje part utför tjänst å Radeitos räkning. Bolaget medger dock att detta bör göras restriktivt. Bolaget vidtar i sådana fall alltid nödvändiga åtgärder för att dina uppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

Andra aktörer kan även anlitas för samma syfte, där då personuppgifter kan komma att delas.

Särskild delning

Radeito kommer att dela dina nödvändiga personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig när du önskar boka en tjänst, delning sker då till den specifika verkstaden som är självständigt personuppgiftsansvarig vilket innebär att denne har egen integritetspolicy som styr deras hantering av dina personuppgifter.

Delning sker även med betalningsleverantören Stripe som är självständigt personuppgiftsansvarig vilket innebär att denne har egen integritetspolicy som styr deras hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att delas med Bolagets tredjepartsleverantörer, främst inom IT och lagring, där vissa kan befinna sig utanför EU. Servrarna finns inom EU.

Användaren bör vara medveten om att regler utanför EU / EES kan innebära mindre skydd för dina personuppgifter.

Personuppgifter kan också komma att delas med myndigheter för att fullgöra lagkrav.

Skydd vid delning utanför EU/EES

Vid de fall dina personuppgifter kommer behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Bolaget dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på din integritet. Likväl ser Bolaget till att personuppgifterna behandlas på säkrast möjliga sätt.

Radeito kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Du kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och erhålla en kopia på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv

6. DINA RÄTTIGHETER

Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att Radeito är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Radeito på den adress som anges nedan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

Radeito kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Bolaget är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Återkalla samtycke

I de fall du tidigare har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det samtycket såväl muntligt som skriftligt.

Automatiskt beslutsfattande

Du har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Vi ägnar oss inte åt helt automatiserat beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av kunddata.

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Bolaget, om du frågor om denna integritetspolicy eller om du är missnöjd med Bolagets behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta Radeito, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Observera att även om du invänder mot viss behandling av personuppgifter kan vi fortfarande utföra den relevanta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla juridiska eller avtalsenliga krav.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Du hittar relevant myndighet i ditt land här:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

I Sverige kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten exempelvis per mail till imy@imy.se.